Zaproszenie

0 Comments

Zespól Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą oraz Liceum Ogólnokształcące im. Karola Wojtyły w Łomiankach zapraszają rodziców na seminarium pt. „Depresja i inne zaburzenia u młodzieży – jak je rozpoznać”.Seminarium odbędzie się na platformie Teams 14.12.2021 r. (wtorek) w godzinach 18:00-20:00. Link do spotkania znajduje się poniżej. Serdecznie zapraszamy. 🙂

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a5f5e837e227a47ed9de401d2deafe704%40thread.tacv2/1639341637675?context=%7b%22Tid%22%3a%222e148d60-10ce-4cda-864d-438ec560becb%22%2c%22Oid%22%3a%22d24d656d-2c3e-47c1-8908-2ae083b57fad%22%7d

Categories: