Klauzula Informacyjna

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Liceum Ogólnokształcące im. Karola Wojtyły w Łomiankach, informujemy:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Liceum Ogólnokształcące im. Karola Wojtyły w Łomiankach (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Staszica 2, 05-092 Łomianki. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Staszica 2, 05-092 Łomianki lub drogą e-mailową pod adresem: sekretariat@lolomianki.edu.pl

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Magdalenę Szwech, z którą można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.

3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

4. Przetwarzanie odbywa się w związku z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły, w celu kontaktu z opiekunami prawnymi, współpracy z innymi urzędami oraz organami kontrolnymi, a także udziału w konkursach, olimpiadach, zawodach, imprezach, wycieczkach, publikacji na stronie internetowej, portalach społecznościowych, przekazywania do mediów, publikowania danych na terenie szkoły (m.in. na tablicach informacyjnych, w klasach), udziału w egzaminach, zakwaterowania.

5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.

6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7. Administrator przekaże dane osobowe na podstawie przepisów prawa: organom kontrolny, Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, organowi prowadzącemu, innym urzędom oraz na podstawie umów powierzenia przetwarzania, m.in. wydawnictwom, ubezpieczycielom.

8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez 50 lat od zakończenia realizacji zadania publicznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dane, których nie ma obowiązku przechowywać, będą niszczone niezwłocznie po zakończeniu roku szkolnego.

9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym, koniecznym do wykonania obowiązków Administratora. Niepodanie tych danych spowoduje wszczęcie procedury administracyjnej przymusu wykonania obowiązku szkolnego. Zgoda na utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku jest dobrowolna.

12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.