Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności serwisu internetowego Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Wojtyły w Łomiankach

WSTĘP

Liceum Ogólnokształcące im. Karola Wojtyły w Łomiankach, zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Wojtyły w Łomiankach oraz BIP Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Wojtyły w Łomiankach.

Data publikacji strony internetowej: 2021-09-06

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-04-04

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych  i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

TREŚCI NIEDOSTĘPNE

1. Niektóre linki nie posiadają treści ani tytułu lub alt zawartego obrazu jest pusty lub go brakuje,

3. Część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

4. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.

  • Deklarację sporządzono dnia: 2021-09-03
  • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-09-03

Deklaracje sporządzono na podstawie samooceny.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

KAŻDY MA PRAWO:

1. zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

2. zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

3. wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

ŻĄDANIE MUSI ZAWIERAĆ:

1. dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

2. wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

3. wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

SKARGI I ODWOŁANIA

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Przy wejściu do szkoły znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych, szerokość drzwi wejściowych wynosi 180 cm. Drzwi otwierają się ręcznie. W godzinach otwarcia szkoły na portierni obecny jest pracownik obsługi , który udziela potrzebnych informacji i pomocy.
Klamki w pomieszczeniach szkoły są umieszczone na wysokości 115 cm, szerokość wejść do sal wynosi 90 cm. Na korytarzu znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Korytarz jest płaski, bez progów i barierek. Dostępne są podpisy w alfabecie Braille’a do sal lekcyjnych i pomieszczeń administracyjnych. Na korytarzu znajduje się także plan rozmieszczenia pomieszczeń liceum w języku Braille’a. Nad wejściem do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące, nie ma pętli indukcyjnej. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Dopuszcza się wejście z psem asystującym i psem przewodnikiem do sekretariatu szkoły. Komunikacja miejska nie dojeżdża bezpośrednio pod szkołę. Przystanek znajduje się ok. 250 m od szkoły. Przed budynkiem jest jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

UŁATWIENIA

Serwis jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Może być używany na różnych platformach sprzętowych (stacjonarnych, mobilnych) i programowych (systemy operacyjne, przeglądarki).

ZGODNOŚĆ ZE STANDARDAMI

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

  • HTML 5
  • WCAG 2.0 (poziom AA)
  • Section 508

ZGODNOŚĆ Z PRAWEM POLSKIM I MIĘDZYNARODOWYM

Serwis spełnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów Krajowe Ramy Interoperacyjności z 12 kwietnia 2012 r. Rozporządzenie to wskazuje, że od czerwca 2015 r. serwisy publiczne musza spełniać wymagania dostępności. Powołuje się ono przy tym na specyfikację Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.0 na poziomie AA.

Serwis spełnia także zapisy dokumentów

  • Deklaracja Ministrów z 11 czerwca 2006
  • Inicjatywa i2010
  • Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych ONZ

KOMPATYBILNOŚĆ

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych takich jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA.

Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury jak i myszki.

WYGLĄD

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

1. zmiana wielkości czcionki

2. zmiana kontrastu

3. oprawa graficzna serwisu oparta jest na stylach

SKRÓTY KLAWIATUROWE

Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

POMOC W NAWIGACJI

Strona posiada górne i dolne menu, które znajduje się na wszystkich stronach.