O szkole

Liceum Ogólnokształcące im. Karola Wojtyły w Łomiankach to szkoła przyjazna dla uczniów, zapewniająca im wszechstronny rozwój, otwarta na współpracę z rodzicami, ukierunkowana na tworzenie silnych więzi międzyludzkich i zacieśniająca współpracę ze społecznością lokalną. Nauczyciele troszczą się o wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, wybierając odpowiednie formy i metody pracy. Misję szkoły realizujemy poprzez zadania zawarte w planie pracy szkoły i programie wychowawczo – profilaktycznym. Pracę wychowawczą koncentrujemy wokół czterech wartości:

OSOBA – kształcimy i rozwijamy osobowość

CZYN – zachęcamy i motywujemy do aktywności i zaangażowania

ODPOWIEDZIALNOŚĆ – uczulamy na istotę odpowiedzialności za siebie i nasze działania

MORALNOŚĆ – kształtujemy system wartości, który pozwoli Naszemu absolwentowi najpełniej realizować człowieczeństwo w życiu dorosłym